رفتن به محتوای اصلی

تعیین فرکانس‌های طبیعی ساختارهای طبیعی و ساخته‌شده توسط انسان از جهات مختلف دارای اهمیت است. برای نمونه، چنانچه ما بتوانیم بازه فرکانس‌های طبیعی میوه‌های یک درخت را تعیین کنیم، می‌توانیم با مرتعش کردن درخت و ایجاد پدیده رزونانس باعث جدا شدن میوه‌ها از درخت شویم.

در بسیاری سازه‌های مهندسی تعیین فرکانس‌های طبیعی سازه برای جلوگیری از پدیده تشدید در مواجهه با بارهای پریودیک بسیار حائز اهمیت است. تعیین فرکانس طبیعی کاربردهای فراوانی در بیومکانیک دارد.

در یک پژوهش، تعیین فرکانس‌های طبیعی یک بخش از ران یک گاو مد نظر بود. به همین منظور در ابتدا تصاویر CT مناسب از نمونه گرفته شد، در ادامه با استفاده از امکانات نرم‌افزار میمیکس مدل هندسی ران گاو ایجاد گردید.

در نهایت با استفاده از نرم‌افزار آباکوس ۲۰ فرکانس طبیعی اول مدل استخراج گردید. در این مدل‌سازی برای بافت استخوان متریال مپینگ انجام شد، برای بافت نرم نیز دو ناحیه با خواص متفاوت در نظر گرفته شد. نمونه به صورت یک سرگیردار است. مدل‌سازی عددی یه موازات مطالعه آزمایشگاهی انجام شد.

در شکل زیر ۲۰ مود ارتعاشی اول مدل قابل‌مشاهده است.

 

برگشت به بالا